Gmina Susiec

 

Gmina Susiec jest jedną z trzynastu gmin powiatu tomaszowskiego. Na powierzchni 190 kilometrów kwadratowych żyje w niej około 8,5 tysiąca mieszkańców. Położona jest na obszarze dwóch krain geograficznych – Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Co ciekawe, stykają się tu również dwie z trzech części Roztocza – Środkowe i Wschodnie. Gmina charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, którego cechą jest między innymi bardzo duże nasłonecznienie. Bez wątpienia bogactwem Gminy są bezkresne lasy Puszczy Solskiej, drugiego pod względem obszaru kompleksu leśnego w Polsce. Z Suśca można nim zawędrować do granicy z Ukrainą, na przedmieścia Zamościa lub na wał wiślany. Znaczna część Gminy leży w strefie krawędziowej Roztocza, a to znaczy, że roztaczają się z niej rozległe panoramy. Cenne walory przyrodnicze i kulturowe już dawno przesądziły o tym, iż Gmina Susiec jest jednym z filarów turystyki na Roztoczu, coraz lepiej przygotowanym na przyjęcie dużej liczby turystów. Tutejsza baza noclegowa i gastronomiczna jest w stanie sprostać wymaganiom wszystkich gości. To wszystko sprawia, że wybór Gminy Susiec na miejsce wakacyjnego wyjazdu to dobra decyzja, gdyż tutaj można delektować się pięknem nieskażonego środowiska naturalnego.


Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów wokół zalewu
w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi do celów turystyczno-wypoczynkowych"

zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.
 

Przedmiot projektu:

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Majdanie Sopockim oraz wykreowanie regionu jako jednego z atrakcyjniejszych w województwie lubelskim pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu głównego potencjału rozwojowego Gminy jakim jest turystyka oraz wzrostu aktywności zawodowej poprzez zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów, terenów Gminy Susiec. 

 
 

Cel generalny projektu:

 „Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy zalewie w Majdanie Sopockim oraz oznakowanie zbiornika wodnego”. Działaniami służącymi wypełnianiu zdefiniowanego celu jest przede wszystkim realizacja zadań służących lepszemu zaspakajaniu identyfikowalnych obecnie problemów dotyczących niezadowalającego stanu lokalnej infrastruktury turystycznej.

 

 

Strona Główna
 
www.susiec.pl
www.lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl